English

Diogelu Plant

Risgiau

Pobl Ifanc a Seiber-droseddoldeb

Rhoddwyd llawer o sylw i'r peryglon i bobl ifanc sy'n treulio oriau di-ri ar eu cyfrifiadur neu eu llechen yn eu hystafell wely ac maent yn cynnwys problemau iechyd a phroblemau cymdeithasol. Fodd bynnag, un o'r risgiau mwyaf...

Hapchwarae Gêm Fideo

Gall chwarae gemau fideo fod yn llawn mwynhad ac yn ddiogel i'ch plant, cyhyd â bod y gemau yn briodol i'w hoedran, eu bod wedi'u rheoleiddio a'u gorchwylio gennych chi, a bod cyfyngiadau o ran amseroedd chwarae. Fodd bynnag,...

Copïo a Chario

Mae'r rhyngrwyd yn adnodd gwych ar gyfer ymchwilio i waith cartref a gwaith cwrs eich plentyn....

Cyberstalking

Yn wahanol i pan fyddant yn cwrdd â rhywun wyneb yn wyneb, nid yw'r plant bob amser yn gwybod gyda phwy maent yn 'siarad' ar-lein, hyd yn oed os byddant yn meddwl eu bod yn gwybod....

Seiberfwlio

Gall bwlio ar-lein – fel bwlio yn yr iard chwarae, ar y stryd neu yn y cartref – beri gofid i blant. Dylai eich plentyn bob amser ddweud wrthych os a phryd y bydd hyn yn digwydd iddo....

Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth

Dylech wneud yn siŵr bod eich plant yn ymwybodol na ddylent ddatgelu unrhyw wybodaeth sy'n caniatáu i ddieithryn gael gafael ar ei wybodaeth bersonol neu ariannol ef na chi....

Clickjacking

Yn anffodus, mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn lle poblogaidd iawn i bobl sy'n ceisio eich twyllo chi neu eich plentyn. Mae'n debygol na fydd eich plentyn mor rhagofalus â chi, felly mae angen i chi nodi'r peryglon....

Firysau a Malware Eraill

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwybod am beryglon a chanlyniadau maleiswedd yn heintio ein cyfrifiaduron ac efallai ein dyfeisiau symudol, ond a yw eich plentyn yn ymwybodol o hyn. Ac os felly, a oes ots ganddo?...

Cadw eu Gweithgareddau'n Ddiogel

Meddalwedd Rheoli Rhieni

Yn ogystal ag ymgysylltu â'ch plentyn i'w addasu a'i dywys drwy fywyd digidol diogel – ac fel y gallwch ddeall y datblygiadau diweddaraf yn llawn – mae'n gwneud synnwyr i fanteisio ar yr hidlwyr a'r rheolyddion y gallwch eu...

Eich Plentyn a Rhwydweithio Cymdeithasol

Rhwydweithio cymdeithasol oedd un o chwyldroadau'r oes ar-lein – ac mae'n parhau i fod felly – a phan gaiff ei ddefnyddio'n gywir, mae'n ffordd wych o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Ond gall hefyd fod yn...

Hapchwarae

Gall gemau ar-lein fod yn llawer o hwyl i blant, ond mae sawl risg ynghlwm wrthynt, y gallwch eu lleihau gyda'r dull gweithredu cywir....

Cerddoriaeth, Ffilmiau a Rhannu Ffeiliau

Y rhyngrwyd yn gynyddol yw hoff ffynhonnell cerddoriaeth, ffilmiau a mathau eraill o adloniant plant, ond mae'n hawdd iawn iddynt wynebu problemau wrth lawrlwytho neu rannu ffeiliau. Mae sawl rheswm pam y mae angen i chi wneud yn...

Pori Diogel

Nid yw'r ffaith y gall ddefnyddio'r rhyngrwyd yn golygu bod gan eich plentyn yr aeddfedrwydd na'r profiad i ddelio â phopeth y gall ddod ar ei draws yno....

Tecstio a Rhyw

Mae'r un cyngor yn berthnasol i anfon negeseuon testun ag ar gyfer anfon negeseuon e-bost neu ddefnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol: gallai plant gael eu twyllo i feddwl eu bod yn anfon neges destun at rywun (ac yn...

Gwarchod Cyfrineiriau

Mae cyfrineiriau eich plentyn yn allweddol i'w fywyd ar-lein, yn yr un modd â'ch rhai chi. Rydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw dewis cyfrineiriau diogel ... a'u cadw'n gyfrinachol. Efallai na fydd hyn mor amlwg i'ch plentyn....

eGardiau

Mae eGardiau (cardiau cyfarch electronig neu ar-lein) wedi dod yn boblogaidd iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Maent yn ffordd gyfleus, rhad a hwyliog o anfon cyfarchion at ffrindiau a theulu – neu, os ydych yn rhedeg...

Rhentu eiddo diogel

Mae twyll yn ymwneud ag eiddo ar rent wedi bodoli erioed, ond mae'r ffaith bod y rhan fwyaf o eiddo ar rent bellach yn cael ei hysbysebu ar-lein wedi cynyddu'r cyfleoedd i dwyllwyr, ac felly faint o dwyll rhent sy'n bodoli. Mae...

Archebu Gwyliau a Theithio

Wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd i ymchwilio neu drefnu eich gwyliau neu wneud trefniadau teithio eraill, mae'r byd ar flaenau eich bysedd. Fodd bynnag, mae risgiau sy'n gysylltiedig â gwneud hynny – mae rhai yn gysylltiedig â...

Cyngor yn Seiliedig ar Oedran

Os yw’ch plentyn yn 10 i 12 oed

Cyngor os yw eich plentyn rhwng 10 a 12 oed...

Os yw’ch plentyn yn 6 i 9 oed

Os yw eich plentyn rhwng 6 a 9 oed...

Os yw’ch plentyn dan bump oed

Cyngor os yw eich plentyn dan 5 oed...

Yr Ymagwedd Orau

Ein cyngor ni, sy'n dilyn cyngor arbenigwyr ledled y byd, yw cymryd ymagwedd gytbwys tuag at ddiogelwch eich plentyn ar-lein. Os byddwch yn gwneud dim, mae'n debygol iawn y bydd eich plentyn yn mynd i drafferthion, a bydd...

A yw’ch plentyn yn defnyddio’r apiau hyn?

Ydych chi'n gwybod pa safleoedd mae eich plant yn eu defnyddio? Ydych chi'n gwybod sut maen nhw'n gweithio, beth y gall eich plant a'r bobl maen nhw'n 'cwrdd' ar y safleoedd ei ddweud neu ei wneud wrthyn nhw? ...

Talu am Gemau, Apps & Downloads

Heddiw, mae'n hawdd defnyddio ffôn clyfar neu lechen i lawrlwytho cynnyrch neu wasanaeth a thalu am hynny drwy eich bil ffôn. Mae gemau, apiau a chyfryngau fel fideos a chaneuon yn arbennig o ddeniadol i blant, a gallant eu...

Os yw’ch plentyn yn 13 oed neu’n hŷn

Cyngor os yw eich plentyn yn 13 oed neu'n hŷn...

In Partnership With