English

Amddiffyn Eich Cyfrifiadur

Amddiffyn

Newid SSID/cyfrineiriau di-wifr

Mae angen cyfrinair ar eich llwybrydd di-wifr er mwyn eich galluogi i gysylltu â'ch cyfrifiaduron, eich dyfeisiau symudol a'ch dyfeisiau clyfar dros Wi-Fi. Yn rheolaidd, bydd llwybryddion yn dod gyda chyfrinair sy'n gyffredin...

Disodli Windows XP

Er gwaethaf y ffaith bod Microsoft wedi cyflwyno fersiynau mwy newydd o'i system weithredu Windows yn aml dros y blynyddoedd, mae rhai defnyddwyr cyfrifiaduron busnes a chartref yn dal i ddefnyddio Windows XP, a gafodd ei...

Diweddaru Eich Porwr

Mae Get Safe Online yn argymell, er mwyn sicrhau'r diogelwch gorau wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd, eich bod bob amser yn rhedeg y fersiwn ddiweddaraf o'ch porwr dewisol y bydd eich system weithredu yn ei chefnogi. Dylech hefyd...

Defnydd Linux Diogel

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyngor ar rai o'r gweithgareddau pwysicaf sy'n arbennig o berthnasol ar gyfer diogelu gweithfannau Linux. Mae'n cynnwys cyngor i bobl sy'n rhedeg gweithfannau Linux (er enghraifft, defnyddwyr gartref neu...

Defnydd Mac Diogel

Mae Apple Macs yn llai agored i ymosodiadau gan faleiswedd na chyfrifiaduron personol. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl yn credu bod Macs yn ddiogel rhag feirysau ac ysbïwedd, ond nid yw hynny'n wir o gwbl. Yn yr un modd ag y...

Gwaredu Cyfrifiaduron yn Ddiogel

Dylech gymryd gofal mawr wrth gael gwared ar gyfrifiaduron nad oes eu hangen arnoch mwyach. Gellir cael gafael ar y data ar eich cyfrifiadur yn hawdd p'un a fyddwch yn ei gwerthu, yn ei daflu, yn ei roi i ffwrdd neu'n ei roi, a...

Diweddariadau Meddalwedd

Mae'r feddalwedd a all fod ar eich cyfrifiadur yn cynnwys:...

Rhwydweithiau Di-wifr a Mannau Gwag

Mae rhwydweithiau di-wifr wedi chwyldroi'r ffordd y gallwn ddefnyddio cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol, yn y cartref a'r swyddfa – a phan fyddwn allan o'r cartref a'r swyddfa. Mae rhwydweithiau di-wifr yn y cartref a'r swyddfa...

Copïau

Efallai bod y wybodaeth a gedwir ar eich cyfrifiadur yn unigryw. Drwy wneud copïau wrth gefn o'ch data byddwch yn sicrhau bod gennych fwy nag un copi....

Diweddariadau Windows

Pan fydd Microsoft yn lansio fersiwn newydd o Windows, mae troseddwyr ar-lein yn dod o hyd i fannau bregus yn y system weithredu yn gyflym ac yn parhau i wneud hynny drwy gydol oes y fersiwn. Er mwyn atal hyn, mae Microsoft yn...

Diogelwch Corfforol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein ar gyfer diogelu eich cyfrifiadur a chi eich hun rhag trosedd. Mae'r dudalen hon yn sôn am ddiogelu eich cyfarpar a'ch data rhag lladrad, a rhag tân, llifogydd a...

Muriau Tân

Am fod y rhyngrwyd yn rhwydwaith gyhoeddus, gall unrhyw gyfrifiadur cysylltiedig ddod o hyd i unrhyw gyfrifiadur cysylltiedig arall a chysylltu ag ef. Rhwystr rhwng y rhyngrwyd â'ch cyfrifiadur neu rwydwaith eich hun yw wal...

Risgiau

Nwyddau ffug

Mae nwyddau ffug – nwyddau ffug sydd wedi cael eu gwneud yn fwriadol i ymddangos yn ddilys – wedi bod yn cael eu cynhyrchu a'u gwerthu ers nifer o flynyddoedd, ond mae twf y rhyngrwyd wedi golygu ei bod yn haws i fwy o...

Osgoi Ratio – Trojans Mynediad o Bell

Rydych yn defnyddio eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol ar gyfer llawer o dasgau preifat neu gyfrinachol bob dydd, a dyna pam ei bod yn hanfodol eich bod yn cymryd rhagofalon i'w hamddiffyn rhag feirysau ac ysbïwedd. Un math o...

Osgoi Ratio – Trojans Mynediad o Bell

Rydych yn defnyddio eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol ar gyfer llawer o dasgau preifat neu gyfrinachol bob dydd, a dyna pam ei bod yn hanfodol eich bod yn cymryd rhagofalon i'w hamddiffyn rhag feirysau ac ysbïwedd. Un math o...

Ransomware

Math o faleiswedd yw meddalwedd wystlo sy'n rhoi'r gallu i droseddwyr gloi cyfrifiadur o leoliad o bell – yna mae ffenest naid yn ymddangos sy'n rhoi gwybod i'r perchennog na chaiff ei ddad-gloi nes y bydd swm o arian wedi'i...

Ysbïwedd firysau

Feirws yw ffeil wedi'i hysgrifennu gyda'r nod o wneud niwed, neu ar gyfer gweithgarwch troseddol. Mae sawl math o feirws. Gelwir feirysau ac ysbïwedd hefyd yn 'faleiswedd'...

In Partnership With