English

Caledwedd a Dyfeisiau

Twyll PBX

Systemau ffôn yw Cyfnewidfeydd Cangen Breifat (PBX) a ddefnyddir gan fusnesau bach a chanolig ar gyfer cysylltiadau mewnol ac allanol. Cânt eu targedu yn aml gan droseddwyr sy'n camddefnyddio'r dechnoleg drwy gyflawni'r hyn a...

Diogelwch Rhwydwaith a Chyfrifiaduron

Cyn dyfodiad y rhyngrwyd, roedd diogelwch rhwydwaith a chyfrifiaduron yn gymharol syml gan mai dim ond 'terfynau' eu systemau yr oedd angen i sefydliadau eu diogelu. Roedd cyfrifiaduron wedi'u cysylltu gan rwydweithiau a, heblaw...

Cyfrifiaduron Apple Mac

Mae Apple Macs yn llai agored i ymosodiad gan ddrwgwedd na PCs Windows. Mae llawer o bobl, mewn gwirionedd, yn credu bod Macs yn imiwn rhag firysau a ysbïwedd, ond yn bendant nid yw hyn yn wir. Wrth i'r defnydd o Macs gynyddu at...

Linux

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyngor ar rai o'r gweithgareddau pwysicaf sy'n arbennig o berthnasol ar gyfer diogelu gweithfannau Linux. Mae'r rhan fwyaf o ddosbarthiadau Linux yn rhoi rhywfaint o nodweddion diogelwch sylfaenol...

Gwaredu

Defnyddir eich cyfrifiaduron, llechi a ffonau clyfar i storio a chyfathrebu data ac os byddant yn mynd i'r dwylo anghywir, gellir eu defnyddio i beryglu diogelwch eich sefydliad a'i gyflogeion. Gellid storio'r data hyn ar y...

Diogelwch Ffisegol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein wrth ddiogelu eich cyfrifiaduron, dyfeisiau symudol, busnes a chyflogaswn rhag troseddau a materion penodol eraill. Mae'r dudalen hon yn sôn am ddiogelu eich cyfarpar...

Dyfeisiau Symudol

Mae pob sefydliad yn dibynnu i raddau helaeth ar ddyfeisiau symudol – ffonau clyfar a llechi fwyfwy – i gynnal prosesau cyfathrebu effeithlon, gyda chwsmeriaid a chyflenwyr, a chysylltu â'r busnes ei hun. Mae hyn yn gymwys...

Dod â’ch Dyfais eich Hun

Dangosir yr arfer o alluogi cyflogeion, contractwyr a phobl eraill sy'n gweithio yn eich sefydliad i ddefnyddio eu gliniaruon, dyfeisiau symudol a dulliau storio symudol eu hunain wrth weithio fel 'Dod â'ch Dyfais eich Hun' neu...

In Partnership With