English

Diogelwch Gwybodaeth

Torri Data / Digwyddiadau Diogelwch

Dylai fod gan eich sefydliad broses ar waith ar gyfer rheoli ac adrodd am ddigwyddiadau neu gyfres o ddigwyddiadau sy'n peryglu cyfrinachedd, cywirdeb neu argaeledd ei gwybodaeth....

Asesiadau Risg Gwybodaeth

Mewn unrhyw agwedd o fusnes, mae'n amhosibl diogelu rhag risgiau os nad ydych yn gwybod beth ydynt. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn paratoi asesiad risg gwybodaeth cyn sefydlu strategaeth diogelu gwybodaeth fel bod eich...

Rheoli Mynediad i Wybodaeth

Mae'n hanfodol rheoli pwy sydd â mynediad i ba wybodaeth sydd gan eich busnes. Mae hyn yn golygu galluogi mynediad a chyfyngu ar fynediad i wybodaeth amrywiol yn ffisegol, a hefyd cael y gallu i fonitro pwy sy'n cael mynediad...

Deddf Diogelu Data

Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn y Deyrnas Unedig wedi'i chynllunio i ddiogelu preifatrwydd a chywirdeb data a ddelir ar unigolion gan fusnesau a sefydliadau eraill. Mae'n gwneud yn siŵr fod gan unigolion sy'n gysylltiedig â...

Atal Achosion o Golli Data

Dylai atal eich data rhag mynd ar goll neu fynd i'r dwylo anghywir fod yn rhan allweddol o'ch strategaeth TG ... a'ch gwaith cymhennu o ddydd i ddydd. Gall canlyniadau digwyddiadau o'r fath gynnwys torri cyfrinachedd, cosbau am...

Cadwyn Gyflenwi

Os bydd unigolion neu sefydliadau eraill nad oes ganddynt awdurdod i'w gweld yn cael mynediad i'ch data a'ch gohebiaeth gyfrinachol (er enghraifft, negeseuon e-bost), gall y canlyniadau fod yn niweidiol iawn ... gyda thwyll, dwyn...

Cadw copïau wrth gefn

Mae'n debyg bod y wybodaeth a gedwir ar eich systemau cyfrifiadurol a'ch dyfeisiau yn unigryw. Os caiff ei cholli eu ei llygru o ganlyniad i ladrad, cael ei pheryglu'n droseddol, difrod ffisegol neu fethiant technegol, mae eich...

In Partnership With