English

Siopa, Bancio a Thaliadau

Banking & Finance

Bancio Symudol

Mae bancio symudol – defnyddio apiau bancio neu wefannau symudol ar ffonau clyfar a llechi – yn dod yn fwy poblogaidd wrth i bobl sylweddoli buddiannau cyfleuster gwirio cyfrifon, trosglwyddo arian a gwneud taliadau o gysur...

Bancio

Mae bancio ar-lein yn gyfleus iawn ond mae'n rhaid i chi ddiogelu eich cyfrinair a'ch manylion personol er mwyn atal troseddwyr rhag cael mynediad i'ch cyfrif yn eich enw....

Purchases & Payments

Taliadau Di-gyswllt

Mae technoleg ddigyffwrdd yn dod yn fwyfwy cyffredin fel ffordd o wneud taliadau neu anfon gwybodaeth. Mae'r broses – sydd wedi'i galluogi gan dechnoleg a elwir yn Gyfathrebu Maes Agos (NFC) – yn gweithio drwy sglodyn di-wifr...

Rhoi i Elusen Ar-lein

Mae'r gwaith a wneir gan elusennau a sefydliadau gwirfoddol yn werthfawr i gymdeithas, am eu bod yn helpu pobl sydd â'r angen mwyaf yn y Deyrnas Unedig a thramor. Mae elusennau yn dibynnu ar roddion gan y cyhoedd a gan fusnesau...

Trosglwyddo Arian

Mae sawl sefyllfa lle y gellir gofyn i chi drosglwyddo arian i bobl eraill – p'un a yw hynny ar gyfer teithio, addysgu, argyfyngau teuluol, neu i helpu aelodau o'r teulu. Caiff nifer o wasanaethau trosglwyddo arian...

Gwefannau Cymharu Prisiau

Mae safleoedd cymharu prisiau neu 'gydgasglu' wedi dod yn llawer mwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf. Yn gyffredinol, maent yn gam anferth ymlaen - yn eich galluogi i sicrhau gwerth gwell wrth brynu yswiriant, gwasanaethau...

Arwerthiannau Penny

Dull o siopa ar-lein yw 'arwerthiant ceiniog' neu 'penny auction' (yr enw poblogaidd am arwerthiant lle codir ffi am wneud cynnig) lle mae pawb sy'n cymryd rhan yn talu ffi fach, na cheir ei had-dalu bob tro y byddant yn gwneud...

Prynu a Gwerthu Cerbydau

Mae'n haws nag erioed i brynu neu werthu cerbyd ... diolch i'r rhyngrwyd. Mae'r gallu i lanlwytho a gweld ffotograffau a disgrifiadau o gerbydau, a chysylltu â phrynwyr a gwerthwyr – drwy un clic yn unig – wedi trawsnewid y...

Prynu Meddyginiaethau Ar-lein

Mae'r rhyngrwyd yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion i'w gwerthu o wefannau ledled y byd. Mae prynu meddyginiaethau ar-lein yn dod yn fwyfwy poblogaidd, ond nid yw meddyginiaethau yn nwyddau defnyddwyr arferol a dylech gymryd...

Prynu Tocynnau

Mae gwylio eich hoff fand, tîm neu ddigrifwr o'ch cadair freichiau yn wych, ond does dim i'w gymharu â bod yno yn fyw, ar y diwrnod. Mae tocynnau i ddigwyddiadau adloniant a chwaraeon mawr yn gwerthu allan yn gyflym iawn, sy'n...

Taliadau Ar-lein

Mae defnyddio'r rhyngrwyd i wneud taliadau i gwmnïau cyfleustodau, ffôn, cardiau credyd, yswiriant a chwmnïau eraill yn arbed llawer o amser ac ymdrech. Mae hefyd yn ffordd syml a chyfleus o gyfrannu at elusen naill ai'n...

Siopa

Mae defnyddio'r rhyngrwyd i brynu nwyddau neu wasanaethau yn arbed llawer o amser ac ymdrech – a hefyd yn rhoi'r dewis ehangaf i chi. Fodd bynnag, mae hefyd risgiau sy'n gysylltiedig â siopa ar-lein ac mae angen i chi gymryd...

Safleoedd Ocsiwn

Mae safleoedd arwerthiannau ar-lein yn ffordd boblogaidd iawn o brynu a gwerthu nwyddau newydd ac ail law. Fodd bynnag, mae risgiau yn gysylltiedig â defnyddio safleoedd arwerthiannau – ac mae rhai ohonynt yn wahanol i siopa...

Nwyddau ffug

Mae nwyddau ffug – nwyddau ffug sydd wedi cael eu gwneud yn fwriadol i ymddangos yn ddilys – wedi bod yn cael eu cynhyrchu a'u gwerthu ers nifer o flynyddoedd, ond mae twf y rhyngrwyd wedi golygu ei bod yn haws i fwy o...

Twyll cardiau rhodd / rhodd

Mae sgam taleb neu gerdyn rhodd yn digwydd pan fydd twyllwyr yn cysylltu â dioddefwyr diniwed ac yn eu darbwyllo i dalu biliau, ffioedd neu ddyledion gan ddefnyddio cardiau rhodd iTunes neu dalebau eraill....

Twyll Cerdyn Teyrngarwch

Mae cynlluniau teyrngarwch a gaiff eu gweithredu gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, adloniant, teithio a busnesau cardiau penodol wedi dod mor boblogaidd maent yn ddiwydiant sy'n werth biliwn o bunnoedd. Mae'r cynlluniau yn...

Trapiau Tanysgrifio

Mae trapiau tanysgrifio yn digwydd pan fyddwch yn cofrestru ar-lein neu ar y ffôn i gael treialon rhad neu am ddim o gynhyrchion, dim ond i ganfod eich bod wedi cael eich twyllo i wneud taliadau rheolaidd costus heb yn wybod i...

Twyll Bancio Ffôn

Mae Twyll Bancio Dros y Ffôn yn sgam sy'n dod yn fwyfwy cyffredin. Nid yw'r twyllwyr yn sgamio eu dioddefwyr ar-lein, ond yn hytrach, maent yn defnyddio'r ffôn i wneud hynny. Dyma sut mae'n gweithio:...

Gwefannau Dynwaredol

Gwefannau efelychu yw'r rhai sy'n cynnig gwasanaethau o adrannau'r llywodraeth neu lywodraeth leol, ond nid ydynt yn wefannau swyddogol ac yn aml byddant yn codi premiwm sylweddol am y gwasanaethau hynny, yn aml heb fudd amlwg...

In Partnership With