English

Diogelwch a Diogelwch Ar-lein

Twyll Mandad

Mae twyll gorchymyn yn digwydd pan fyddwch chi neu gyflogai yn cael eich twyllo i newid gorchymyn talu rheolaidd (fel debyd uniongyrchol, gorchymyn sefydlog neu drosglwyddiad banc), drwy esgus bod yn sefydliad rydych yn gwneud...

Twyll Dynwared Prif Swyddog Gweithredol

Mae twyll personadu'r Prif Swyddog Gweithredol yn digwydd pan fydd neges e-bost sgam y mae'n ymddangos ei bod wedi dod gan y Prif Swyddog Gweithredol, y Rheolwr Gyfarwyddwr neu uwch ffigwr arall mewn sefydliad yn cael ei hanfon...

Sgamiau CThEM/Tŷ’r Cwmnïau

Mae negeseuon e-bost gwe-rwydo twyllodrus sy'n honni eu bod wedi'u hanfon gan CThEM neu adrannau eraill y llywodraeth wedi bodoli ers rhai blynyddoedd. Maent yr un mor boblogaidd ymysg sgamwyr, os nad yn fwy poblogaidd....

Telegynadledda a Fideogynadledda

Weithiau, nid oes dewis amgen i gyfarfod wyneb yn wyneb, ond mae galwadau cynadleddau a fideogynadledda yn ffordd gyfleus iawn, nad yw'n aflonyddu, sy'n gosteffeithiol ac yn ecogyfeillgar i gyfathrebu heb amser a chost teithio....

Cadwyn Gyflenwi

Wrth i'ch sefydliad dyfu a dechrau gweithio gyda mwy o gwsmeriaid, cyflenwyr a phartneriaid, byddwch yn dod yn ddolen mewn un neu fwy o gadwyni cyflenwi cymhleth. Mae bod yn gyflenwr neu'n gwsmer dymunol a dibynadwy bellach yn...

Diogelwch eich Gwefan

P'un a yw eich busnes yn gweithredu gwefan e-fasnach neu farchnata, mae'n hanfodol ei diogelu rhag ymosodiadau gan hacwyr yn ogystal â methiant technegol. Mae canlyniadau peidio â gwneud hynny yn cynnwys colli gwasanaeth, llai...

e-Gaffael

Mae e-gaffael, neu brosesau pwrcasu electronig o fusnes i fusnes yn cael eu mabwysiadu gan sawl sefydliad fel ffordd o leihau costau trafodion a gwella effeithlonrwydd prosesau. Mae'n gofyn am fuddsoddiad sylweddol mewn systemau,...

Taliadau Electronig a Thaliadau â Cherdyn

Heddiw, caiff bron bob taliad a gaiff ei wneud neu ei dderbyn gan fusnes yn electronig, gyda sieciau yn bethau prin a dim ond mewn sefyllfaoedd manwerthu dros y cownter y defnyddir arian parod fel arfer. Oherwydd natur ddiogel...

Mynediad Symudol a Chartref

Mae gweithio symudol a gweithio o gartref – sef gweithio ar safleoedd eraill yn bell o brif safle'r busnes – yn duedd gynyddol, sy'n galluogi busnesau i ddod yn fwy hyblyg a chynnig patrymau gweithio mwy hyblyg. Gan fod angen...

Y Cwmwl

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau yn dibynnu rhywfaint ar wasanaethau ar y cwmwl bellach, os nad bob un ohonynt, p'un a yw hynny ar gyfer storio, meddalwedd a gynhelir neu ddarparu gwasanaethau i gwsmeriaid....

Gwerthu ar eBay

eBay yw marchnad ar-lein fwyaf poblogaidd y DU, ar gyfer busnesau yn ogystal â gwerthwyr preifat. Gyda miliynau o gwsmeriaid unigryw bob mis, mae'n cynnig y gynulleidfa bosibl fwyaf i fanwerthwyr a busnesau eraill sy'n gwaredu...

Wi-Fi

Mae rhwydweithiau di-wifr wedi chwyldroi'r ffordd rydym yn gweithio, yn y swyddfa, oddi ar y safle neu yn y cartref, a phan fyddwn allan o'r cartref a'r swyddfa. Mae'r dudalen hon yn delio â rhwydweithiau Wi-Fi yn y swyddfa a'r...

Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol / Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn cwmpasu rhwydweithio cymdeithasol – fel ymweld â safleoedd rhwydweithio cymdeithasol cyffredin a'u defnyddio – a defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel adnodd busnes....

Meddalwedd Wystlo

Math o faleiswedd yw meddalwedd wystlo sy'n rhoi'r gallu i droseddwyr gloi cyfrifiadur o leoliad o bell – yna mae ffenest naid yn ymddangos sy'n rhoi gwybod i'r perchennog neu ddefnyddiwr na chaiff ei ddad-gloi nes y bydd swm o...

Maleiswedd

Mae'r term maleiswedd yn cyfeirio at feddalwedd sydd wedi'i chynllunio a'i dosbarthu i gael mynediad heb awdurdod i gyfrifiaduron a dyfeisiau cysylltiedig eraill, i amharu ar eu gweithrediad arferol, i gasglu gwybodaeth sensitif...

Teilwra Cymdeithasol

Teilwra cymdeithasol yw sail sawl math o drosedd yn cynnwys twyll a dwyn hunaniaeth. Mae'n cyfeirio at y weithred o ddylanwadu ar bobl neu eu twyllo i wneud pethau penodol yn cynnwys rhannu gwybodaeth bersonol neu ariannol ......

Hactifadu

Defnyddir y term hactifadu i ddisgrifio'r broses o hacio gwefan neu dudalen rhwydweithio cymdeithasol er mwyn achosi ymyrraeth neu i wneud pwynt ar sail gwleidyddol, cymdeithasol neu foesegol....

Waliau Tân

Mae'r rhyngrwyd yn rhwydwaith cyhoeddus i bob pwrpas, sy'n golygu y gall unrhyw ddyfais gysylltiedig ddod o hyd i unrhyw ddyfais gysylltiedig arall a chysylltu â hi. Rhwystr rhwng y rhyngrwyd â'ch cyfrifiaduron neu rwydwaith...

e-bost

Mae pob sefydliad yn dibynnu ar e-bost heb feddwl ddwywaith, ac oherwydd hynny y mae wedi dod yn ddull mor gyffredin i bobl anfon gohebiaeth ddigroeso atoch sydd ar ei orau yn ddiflas ac ar ei waethaf yn niweidiol i'ch busnes....

Lawrlwytho a Rhannu Ffeiliau

Mae lawrlwytho hefyd yn ffordd gyffredin a chyfleus iawn o gael a diweddaru meddalwedd yn ogystal â dogfennau, PDFs, fideos, ffotograffau a ffeiliau eraill. Mae lawrlwytho yn wahanol i ffrydio, sef lle caiff fideos, cerddoriaeth...

Ymosodiadau Atal Gwasanaeth Gwasgaredig

Mae'n dod yn gynyddol gyffredin i sefydliadau gael eu targedu gan ymosodiadau ar-lein sy'n golygu na all eu gwefan wasanaethu ceisiadau dilys. Nid math o hacio yw Ymosodiad Atal Gwasanaeth Gwasgaredig, ond yn hytrach achos wedi'i...

Twyll

Gall sawl math o dwyll effeithio ar fusnesau a sefydliadau eraill, ac mae'n hanfodol gwneud yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r risgiau yn eich sefydliad penodol, a sut i'w nodi a'u hatal....

Botrwydi

Rhwydwaith o gyfrifiaduron yw bot-rwyd sydd wedi cael eu heintio'n fwriadol â maleiswedd gan seiberdroseddwyr er mwyn cyflawni tasgau awtomataidd ar y rhyngrwyd heb ganiatâd perchenogion y dyfeisiau (a heb yn wybod iddynt yn...

Bancio

Mae bancio ar-lein yn gyfleus iawn i fusnesau ond mae'n rhaid i chi ddiogelu eich cyfrinair a'ch manylion mewngofnodi eraill er mwyn atal troseddwyr rhag cael mynediad i'ch cyfrifon. Oherwydd y symiau o arian a'r trafodion aml a...

In Partnership With