English

Rheolau, Canllawiau a Gweithdrefnau

Gwasanaethau Diangen Copy

Efallai y bydd eich sefydliad yn cadw hen wasanaethau cyfrifiadurol sy'n segur neu'n dal i fod yn gyfrifol amdanynt. Gallai'r rhain gynnwys:...

CiSP

Mae'r Bartneriaeth Rhannu Gwybodaeth Seiberddiogelwch (CiSP) yn fenter ar y cyd gan ddiwydiant/y llywodraeth i rannu gwybodaeth am fygythiadau seiber a sefyllfaoedd bregus er mwyn gwella ymwybyddiaeth sefyllfaol cyffredinol o'r...

Cymorth Seiber a Diogelwch Gwybodaeth

Mae'r wefan hon wedi'i chynllunio i'ch helpu chi – fel sefydliad bach i ganolig – i sefydlu a chynnal y lefelau priodol o ddiogelwch ar gyfer systemau TG, dyfeisiau, busnes a chyflogeion rhag materion sy'n ymwneud â...

Cynllunio Diogelwch Busnes

Mae TG, yn ogystal â diogelwch ar-lein, yn hanfodol ar gyfer sefydliad o unrhyw faint. Mae'r dewisiadau amgen yn cynnwys ymyriadau busnes, cydymffurfiaeth gyfreithiol wael, effaith ar refeniw, peryglu enw da neu, ar ei waethaf,...

Cyfrifon Defnyddwyr

Mewn unrhyw sefydliad lle mae gan fwy nag un person fynediad i gyfrifiadur neu rwydwaith, mae angen sefydlu cyfrifon defnyddiwr er mwyn rhoi mynediad i unigolion i'w ffeiliau eu hunain, rhaglenni, cyfrifon e-bost, dewis o borwr...

Cynllun Cyber Essentials

Cynllun a lansiwyd gan y Llywodraeth ym mis Mehefin 2014 yw Cyber Essentials er mwyn diffinio safon seiberddiogelwch sylfaenol ar gyfer sefydliadau yn y DU a rhoi hyder iddyn nhw, i gwsmeriaid ac i bartneriaid, yn eu gallu i...

Canllawiau ar gyfer Elusennau

Mae gan ymddiriedolwyr Elusennau Cofrestredig gyfrifoldeb cyffredinol dros gadw asedau'r elusen yn ddiogel. Mae pob math o sefydliad, yn enwedig y rhai sydd â phresenoldeb ar-lein, yn darged posibl i dwyllwyr. Yn anffodus, nid...

Gwasanaethau Diangen

Efallai y bydd eich sefydliad yn cadw hen wasanaethau cyfrifiadurol sy'n segur neu'n dal i fod yn gyfrifol amdanynt. Gallai'r rhain gynnwys:...

Hyfforddi Staff

Addysgu eich gweithlu yw'r prif amddiffyniad yn erbyn bygythiadau ar-lein ac achosion o dorri diogelwch gwybodaeth. Nid yw'r feddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd gorau yn ddefnyddiol iawn os nad yw cyflogeion yn gwybod sut i...

Ymddygiad Staff

Gellir cymharu diogelwch ar-lein a diogelwch gwybodaeth ag unrhyw fath arall o ddiogelwch yn y gweithle....

Polisïau Staff

Mae bron pob sefyllfa yn galluogi staff i gael mynediad i'r rhyngrwyd er mwyn gwneud eu gwaith o ddydd i ddydd. Yn yr un modd â mynd ar-lein gartref, caiff y cyfleustra a'r effeithlonrwydd eu cydbwyso gan rywfaint o risg, y...

Cydymffurfiaeth Gyfreithiol

Mae'n hanfodol eich bod yn cynnal prosesau seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth yn eich sefydliad – beth bynnag fo maint neu natur ei fusnes – am sawl rheswm. Mae parhau i gydymffurfio'n gyfreithiol yn bwysig iawn. Heblaw...

Cymwysterau Cyflogeion

Bydd y cymwysterau sy'n angenrheidiol ar eich cyfer chi, eich cyflogeion a'ch sefydliadau nawdd cymdeithasol yn amrywio yn ôl maint, strwythur, rheolaeth a darpariaeth TG eich sefydliad....

Ardystio

Bydd unrhyw sefydliad sy'n gwneud ymdrech i wella ei ddiogelwch data yn fwy deniadol i gwsmeriaid a chyflenwyr, gan y byddant yn gwybod y bydd y sefydliad hwnnw yn gofalu am eu data yn well. Wrth i bobl ddechrau deall y risgiau,...

Yswiriant Atebolrwydd Seiber

Mae yswiriant ers amser wedi cael ei ddefnyddio gan fusnesau fel rhan o'u cynlluniau rheoli risg a'u cynlluniau adfer ar ôl trychineb ac mae digon o ystadegau sy'n dangos bod busnesau ag yswiriant annigonol yn annhebygol o...

Parhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb

Mae'n hanfodol eich bod yn gwybod sut rydych am gynnal 'busnes yn ôl yr arfer' pan fydd problemau gyda data neu dechnoleg. Mae tarfu ar eich gweithredoedd, llai o wasanaethau cwsmeriaid os o gwbl, gostyngiad mewn proffidioldeb a...

Protocol a Rheolaeth Cyfrinair

Cyfrineiriau yw'r ffordd fwyaf cyffredin i'ch sefydliad a'r bobl ynddo brofi pwy ydynt wrth fancio, gwneud pwrcasiadau a gweithgareddau trafodion eraill ar-lein, cael mynediad i wasanaethau, defnyddio e-bost a chael mynediad i...

Cymorth TG

Mae'r wefan hon wedi'i chynllunio er mwyn helpu sefydliadau bach a chanolig eu maint i sefydlu a chynnal y lefelau priodol o ddiogelwch ar gyfer systemau TG, dyfeisiau, busnesau a chyflogeion rhag materion sy'n ymwneud â...

Llywodraethu

Dylid ystyried seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth yn fater hollbwysig ym mhob sefydliad, felly dylech sefydlu fframwaith ar gyfer ei lywodraethu. Dylai sefydlu, cyfarwyddo a monitro'r fframwaith hwn fod yn gyfrifoldeb i'r...

In Partnership With