Great Britain

Ffonau Clyfar a Thabledi

Eich Cartref Cysylltiedig

Mae nifer yr eitemau trydanol ac electronig yn eich cartref y gellir eu monitro a'u rheoli drwy eich Wi-Fi yn tyfu drwy'r amser. Mae'r rhain yn amrywio o systemau diogelwch a chamerâu a bylbiau golau y gellir eu pylu i deganau...

Apiau Symudol

I lawer o bobl, mae apiau wedi dod yn ffordd boblogaidd o gyfathrebu a chael mynediad i'r rhyngrwyd drwy ein ffonau a'n llechi. ...

Ysmygu

Mae gwe-rwydo SMS (smishing) yn gweithgarwch sy'n galluogi troseddwyr i ddwyn arian neu hunaniaeth dioddefwyr, neu'r ddau, o ganlyniad i ymateb i neges destun. Yn yr un modd â gwe-rwydo (phishing) sy'n defnyddio e-bost fel dull...

Negeseuon Testun Sbam

Negeseuon testun gan bobl nad ydych yn eu hadnabod sydd, ar ey gorau yn annifyr ac, ar eu gwaethaf yn gallu cynnwys dolenni i wefannau maleisus sydd wedi'u cynllunio i ddwyn eich manylion personol a'ch twyllo yn y pen draw. Yn...

Y Rhyngrwyd Pethau

Mae rhyngrwyd pethau (wedi'i dalfyrru i IOT) yn derm a ddefnyddir yn gyffredin i ddisgrifio gwrthrychau ffisegol sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd, ond nad ydynt yn rhai traddodiadol o ran y ffaith nad ydynt yn gyfrifiaduron,...

Codi Tâl Prynu Symudol

Gellir defnyddio ffonau clyfar a llechi i dalu am gynnwys y gellir ei lawrlwytho neu gynnwys arall, weithiau gyda'r taliad yn ymddangos ar y bil ffôn ar ddiwedd y mis yn hytrach na mynd ar gerdyn. Yn hyn o beth, mae dyfeisiau...

Gwaredu Diogel

Dylech gymryd gofal mawr wrth gael gwared ar ffonau clyfar a llechi nad oes eu hangen arnoch mwyach. Gellir cael gafael ar y data ar eich dyfais yn hawdd p'un a fyddwch yn ei gwerthu, yn ei thaflu, yn ei rhoi i ffwrdd neu'n ei...

Mannau Cyhoeddus

Wrth ddefnyddio neu gario eich ffôn clyfar neu lechen mewn man cyhoeddus – boed hynny y tu allan neu mewn caffi, bwyty neu yn y swyddfa – gall fod nifer o risgiau os na fyddwch yn cymryd gofal priodol....

Trosglwyddo Arian

Mae gwasanaethau trosglwyddo arian symudol bellach yn gyffredin, ond fel gyda phopeth a wnewch ar-lein, mae angen i chi gymryd gofal wrth eu defnyddio. ...

Codau QR

Mae codau QR yn ffordd gyflym a didrafferth o gyrraedd gwefannau hysbysebwyr, yn uniongyrchol o'ch ffôn clyfar neu lechen. Ar gyfer hysbysebwyr, maent yn cynnig ffordd rad o'ch annog i ymweld â'u safle oherwydd y gallant gael...

Rhwydweithiau Di-wifr a Mannau Gwag

Mae rhwydweithiau di-wifr wedi chwyldroi'r ffordd y gallwn ddefnyddio ffonau clyfar a llechi, pan fyddwn yn y cartref neu'r swyddfa ai peidio. Mae rhwydweithiau di-wifr yn y cartref a'r swyddfa yn ei gwneud hi'n haws i...

Diogelwch Corfforol

Mae diogelwch ffisegol yr un mor bwysig â diogelwch ar-lein ar gyfer diogelu eich ffôn clyfar neu lechen – a chi eich hun – rhag trosedd. Mae maint bach y dyfeisiau hyn yn golygu eu bod yn arbennig o agored i gael eu dwyn,...

Firysau a Spyware

Mae llawer o bobl o'r farn nad yw ffonau clyfar a llechi yn agored i feirysau, ysbïwedd a maleiswedd arall. Nid yw hyn yn wir ... mewn gwirionedd, po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r dyfeisiau hyn, a pho fwyaf o apiau sydd ar gael...

In Partnership With