Great Britain

Telegynadledda a Fideogynadledda

Weithiau, nid oes dewis amgen i gyfarfod wyneb yn wyneb, ond mae galwadau cynadleddau a fideogynadledda yn ffordd gyfleus iawn, nad yw’n aflonyddu, sy’n gosteffeithiol ac yn ecogyfeillgar i gyfathrebu heb amser a chost teithio. Un o ofynion allweddol cyfarfodydd busnes yw cyfrinachedd, ac mae’r un peth yn wir am delegynadledda a fideogynadledda. Mae’r erthygl hon yn berthnasol i wasanaethau fel Skype, Zoom, Google Meet, Webex a Thimau Microsoft.

Y risgiau

 • Gan fod galwadau cynadledda a sesiynau fideogynadledda wedi’u trefnu ymlaen llaw fel arfer, gallai unrhyw un sydd â’r manylion deialu a mynediad – efallai drwy weld yr e-bost sy’n cynnwys y gwahoddiad neu ddefnyddio ysbïwedd – gael mynediad i’r alwad.
 • Pan wneir galwadau cynadledda dros gysylltiad llais dros y rhyngrwyd, mae ychydig o risg o glustfeinio am fod y gwasanaeth llais dros y rhyngrwyd yn gweithio dros gysylltiadau rhyngrwyd cyhoeddus. Fodd bynnag, mae’r risg yn is na defnyddio llinell dir arferol, y gellid clustfeinio’n hawdd arni.

Telegynadledda a fideogynadledda diogel

 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf, a pheidiwch â’u datgelu i neb arall.
 • Peidiwch â datgelu manylion deialu i unrhyw un heblaw’r cyfranogwyr a awdurdodwyd yn yr alwad.
 • Os yw eich gwasanaeth yn cynnwys proffil cyhoeddus, peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth sensitif, breifat na chyfrinachol ynddo.
 • Ystyriwch wasanaeth a reolir. Mae darparwyr gwahanol yn cynnig lefelau gwahanol o ddiogelwch, a all gynnwys:
  • Y gallu i ofyn am adolygu nifer y cyfranogwyr ar yr alwad. Mae hyn yn goresgyn y broblem y bydd cyfranogwr a awdurdodwyd yn ymuno â’r alwad yn gynnar.
  • Cloi galwadau unwaith y bydd pob cyfranogwr wedi cyrraedd er mwyn atal unrhyw un arall rhag ymuno â’r alwad hyd yn oed os bydd ganddynt y PIN cywir.
  • Rhifau PIN deuol sy’n galluogi’r cadeirydd i gael mwy o reolaeth dros alwad.
  • Bydd rhifau PIN â chyfyngiad amser yn dirwyn i ben ar ôl i alwad ddod i ben.
 • Os byddwch yn defnyddio Skype ar gyfer gwneud galwadau cynadledda neu fideogynadledda, byddwch yn wyliadwrus ynghylch pwy rydych yn derbyn ceisiadau ganddynt i fod yn un o’u cysylltiadau. Dylech osod eich gwasanaeth i ganiatáu cysylltiadau gan bobl rydych yn eu hadnabod yn unig.
 • Holwch eich darparwr yn rheolaidd i weld a oes unrhyw ddiweddariadau neu batsys.
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych feddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd effeithiol wedi’i diweddaru a wal dân yn rhedeg.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio Wi-Fi diogel. Peidiwch â dibynnu ar y ffaith bod Wi-Fi / llecynnau cyhoeddus yn ddiogel, ond yn hytrach defnyddiwch 3G / 4G, neu VPN.
 • Ar ôl yr alwad, rhowch y ffôn i lawr neu, yn achos Skype a gwasanaethau fideo eraill, cliciwch ar ‘End call’ er mwyn gwneud yn siŵr fod beth rydych yn ei ddweud neu’n ei wneud yn cael ei gadw’n gyfrinachol.

In Partnership With