English

Polisïau Staff

Mae bron pob sefyllfa yn galluogi staff i gael mynediad i’r rhyngrwyd er mwyn gwneud eu gwaith o ddydd i ddydd. Yn yr un modd â mynd ar-lein gartref, caiff y cyfleustra a’r effeithlonrwydd eu cydbwyso gan rywfaint o risg, y mae’n rhaid ei lleihau i’r eithaf. Mae’r un peth yn wir am gael mynediad i systemau gwybodaeth y sefydliad.

Y risgiau

 • Lawrlwytho maleiswedd yn fwriadol neu’n anfwriadol.
 • Cael eich targedu gan deilwra cymdeithasol.
 • Cyflawni neu gynorthwyo twyll.
 • Creu atebolrwydd cyfreithiol drwy weithgarwch anghyfreithlon neu ddiffyg cydymffurfiaeth â rheoliadau neu hawlfraint.
 • Cael mynediad heb awdurdod i wybodaeth hanfodol.
 • Rhoi mynediad answyddogol heb awdurdod i wybodaeth hanfodol.
 • Defnydd amhriodol o’r cyfryngau cymdeithasol.
 • Cael mynediad i gynnwys amhriodol.
 • Lawrlwytho cynnwys at ddefnydd personol (cost a materion band-eang).
 • Gwastraffu amser.

Pwysigrwydd cael polisi staff

Gall diogelwch technegol a hyfforddiant staff leihau nifer y materion sy’n codi, ond mae polisïau staff effeithiol hefyd yn hanfodol am eu bod yn egluro beth sy’n dderbyniol … a beth nad yw’n dderbyniol.

Mae’r dudalen hon yn rhoi trosolwg o’r materion allweddol. Dylech ystyried ceisio cyngor proffesiynol wrth ddrafftio polisïau staff a newid contractau cyflogeion. Mae hefyd yn werth cael cyngor ynghylch sut i gyflwyno polisïau newydd i staff a’u cyfuno â rhaglen hyfforddi.

Beth i’w Gynnwys mewn Polisi Defnydd Derbyniol

 • Os a / neu pryd y mae’n dderbyniol gwneud defnydd preifat o’r rhyngrwyd.
 • Pa fath o gynnwys nad yw’n dderbyniol.
 • Sut y dylid trin gwybodaeth gyfrinachol.
 • Defnydd diogel a chyfrifol o e-bost.
 • Defnyddio eiddo’r cwmni fel gliniaduron a dyfeisiau symudol eraill a chymryd gofal ohonynt.
 • Rheolau am fynediad o bell i rwydwaith y cwmni sy’n ddiogel ac yn briodol.
 • Canllawiau am gaffael a gosod meddalwedd, yn cynnwys lladrad.
 • Canllawiau diogelwch fel defnyddio a diogelu cyfrineiriau cryf.
 • Gwahardd prosesau i rannu a lawrlwytho deunydd â hawlfraint arno.
 • Manylion unrhyw weithgarwch monitro y byddwch yn ymgymryd ag ef, os o gwbl.
 • Canlyniadau torri’r polisi.

Beth i’w gynnwys mewn polisi e-bost

 • Ymwadiadau ar negeseuon e-bost (er enghraifft “At ddefnydd y derbynnydd yn unig y mae cynnwys yr e-bost hwn wedi’i fwriadu. Os ydych wedi’i dderbyn mewn camgymeriad, dylech ei ddileu…”).
 • P’un a oes angen cydsyniad rheolwr i gael mynediad i e-bost allanol a’i gynnwys.
 • Canllawiau ychwanegol, os yw’n briodol, sy’n ymwneud â GDPR;  deddfwriaeth a chyfreithiau enllib mewn perthynas â gwerthu dros e-bost ac o bell.
 • Sut i fynd i’r afael â gwybodaeth gyfrinachol pan gaiff ei hanfon dros e-bost, yn cynnwys p’un ai e-bost yw’r sianel gyfathrebu briodol a ph’un a ddylai gael ei hamgryptio ai peidio.

Paratoi a gweithredu polisi

 • Sefydlu’r risgiau.
 • Cynnal unrhyw ymgynghoriad angenrheidiol ar y polisïau arfaethedig er mwyn sicrhau ymarferoldeb a chyfreithlondeb.
 • Cymaint â phosibl, gwnewch yn siŵr fod y polisi yn cyd-fynd â’ch busnes yn hytrach nag i’r gwrthwyneb.
 • Dylech gael cydbwysedd rhwng ymarferoldeb, ymddiriedaeth a rheolaeth.
 • Os ydych yn defnyddio polisi oddi ar y silff, gwnewch yn siŵr ei fod yn gymwys i’ch amgylchiadau a’i fod yn hawdd ei ddeall. Gwnewch newidiadau a symleiddiwch neu ymhelaethwch lle y bo angen.
 • Dylech gynnwys polisïau newydd mewn llawlyfrau staff, y rhaglen sefydlu i gyflogeion newydd a, lle y bo’n briodol, ar fewnrwyd y cwmni.
 • Gwnewch yn siŵr ei fod yn cyd-fynd â gweithdrefnau disgyblu, contractau cyflogeion a pholisïau eraill fel diffyg cydymffurfiaeth.
 • Dosbarthwch y polisi pan fydd wedi cael ei gwblhau a gwnewch yn siŵr ei fod ar gael yn hawdd.
 • Dylai rhywun yn y cwmni fod yn gyfrifol am weithredu a monitro’r polisi.
 • Adolygwch y polisi yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn gyfredol ac yn berthnasol bob amser.

Rhagor o wybodaeth

Gweld a lawrlwytho Polisi Defnydd Derbyniol enghreifftiol

In Partnership With