English

Cydymffurfiaeth Gyfreithiol

Mae’n hanfodol eich bod yn cynnal prosesau seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth yn eich sefydliad – beth bynnag fo maint neu natur ei fusnes – am sawl rheswm. Mae parhau i gydymffurfio’n gyfreithiol yn bwysig iawn. Heblaw am ddiogelu rhag y materion niferus y sonnir amdanynt ar y wefan hon, gall fod yn hawdd anghofio y gall yr achosion o dorri diogelwch neu reolaethau gwael yn syml arwain at dorri’r gyfraith.

Mae’r dudalen hon yn amlinellu’n gryno rai o’r cyfreithiau a’r rheolaethau mwyaf cyffredin y gallai eich sefydliad a / neu ei gyflogeion fod yn eu torri neu fod angen diogelwch drwyddynt, o ganlyniad i brinder gwybodaeth neu reolaethau.

GDPR / Deddf Diogelu Data

Mae’n ymwneud â gwybodaeth bersonol am gwsmeriaid, cyflogeion, cleifion neu unigolion eraill

Rheolaethau Preifatrwydd a Chysylltiadau Electronig

Maent yn ymwneud â hawliau defnyddwyr a busnesau i ddewis pa gysylltiadau y gallant fod am eu derbyn neu ddim eu derbyn, cyfyngiadau ar y defnydd o ddata lleoliad a meysydd tebyg

Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron

Mae’n ymwneud â mynediad heb awdurdod i systemau cyfrifiadurol, yn cynnwys hacio

Cyfraith Contract

Mae’n ymwneud â rhwymedigaethau o dan gontractau rhwng sefydliadau a / neu unigolion, sy’n cynnwys cyfrinachedd, storio a thrin data yn gywir ac ystyriaethau tebyg

Eiddo Deallusol

Mae’n ymwneud â chopïo’n anghyfreithlon neu lên-ladrata deunydd, cynnwys, cynlluniau, delweddau a chynhyrchion a gwasanaethau sydd wedi’u diogelu’n gyfreithiol

Deunydd Anghyfreithlon

Lawrlwytho, storio neu drosglwyddo cynnwys / delweddau o natur ddifrïol, dreisgar, rhywiol, cas, hiliol neu homoffobaidd gan gyflogeion ar eich dyfeisiau neu systemau

Twyll

Twyll a gyflawnir ar-lein at ddiben cael mantais ariannol

 

 

In Partnership With